Fanny Palménin rahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää naisten valmistumista ammattiin tai yleishyödylliseen toimintaan Suomessa. Apurahoja jaetaan ensimmäistä ammatti- tai korkeakoulututkintoa varten Suomessa (mukaan lukien maisteritason tutkinto), mutta ei jatko-opintoihin. Apurahaa ulkomaan opinto- tai harjoittelujaksoa varten myönnetään vain, mikäli vastaavaa koulutusta ei ole Suomessa saatavissa. Apurahaa ei myönnetä tavanomaisiin elinkustannuksiin, muutoin kuin erityisistä syistä. Pääsääntöisesti rahasto ei myönnä apurahaa samalle henkilölle useamman kerran. Suurin mahdollinen apuraha on 800 €.

Täytä alla oleva hakemuslomake huolellisesti. Kuvaa opintojesi sisältö, miten pitkälle olet edennyt opinnoissasi ja miten paljon sinulla on opintoja jäljellä. Kuvaa taloudellinen tilanteesi (myös avio-/avopuolisosi) ja anna mahdolliset muut oleelliset tiedot hakua varten. Liitä hakemukseesi sähköpostitse läsnäolotodistus tai opintorekisteriote sekä muut liitteet, esim. suositukset tai tietoa aiemmin myönnetyistä apurahoista.

Emme käsittele hakemuksia, joita hakuajan umpeuduttua ei ole täydennetty läsnäolotodistuksella tai opintorekisteriotteella! Emme myöskään käsittele hakemuksia, jotka on jätetty hakuajan ulkopuolella.

Vuoden 2019 hakemukset käsiteltiin rahaston hallituksen kokouksessa 23.5. 29:lle hakijalle myönnettiin yhteensä 22 290 euroa. Seuraava hakemusaika on 1.2. – 31.3.2020.

Lähetä hakemus                                                         Sähköpostiosoite:  fannypalmen@gmail.com

Fanny Palméns fond

Fonden har som syfte att genom stipendier befrämja kvinnors utbildning till yrke eller allmännyttig verksamhet i Finland. Stipendier beviljas för en första yrkes- eller högskoleexamen i Finland (inklusive magisterstudier), men inte för fortsättningsstudier. Stipendium för en studie- eller praktikperiod utomlands kan beviljas bara om motsvarande utbildning inte finns i Finland. Stipendier beviljas inte för normala levnadskostnader under studierna utan särskilda skäl. I regel beviljas inte stipendium till samma person fler gånger. Det högsta möjliga stipendiebeloppet är 800 €.

Fyll noggrant i nedanstående ansökningsformulär. Beskriv studiernas innehåll, hur långt du kommit och hur mycket du har kvar. Beskriv din ekonomiska situation (också makes/sambos) och ge eventuell annan relevant information. Bifoga per e-post närvarointyg eller studieregisterutdrag och eventuella andra bilagor, t.ex. referenser eller uppgifter om tidigare beviljade stipendier.

Vi behandlar inte ansökningar som saknar närvarointyg eller studieregisterutdrag vid utgången av ansökningstiden! Vi behandlar inte heller ansökningar som skickats in utanför ansökningstiden.

Ansökningarna år 2019 behandlades av styrelsen 23.5 och man beviljade 29 stipendier till ett belopp om totalt 22 290 euro. Nästa ansökningstid är 1.2 – 31.3.2020.

Skicka ansökan                                                                               E-post:  fannypalmen@gmail.com