Fanny Palménin rahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää naisten valmistumista ammattiin tai yleishyödyllistä toimintaa Suomessa. Apurahoja jaetaan ensimmäistä ammatti- tai korkeakoulututkintoa varten Suomessa (mukaan lukien maisteritason tutkinto), mutta ei jatko-opintoihin. Apurahaa ulkomaan opinto- tai harjoittelujaksoa varten myönnetään vain, mikäli vastaavaa koulutusta ei ole Suomessa saatavissa. Apurahaa ei myönnetä tavanomaisiin elinkustannuksiin, muutoin kuin erityisistä syistä. Pääsääntöisesti rahasto ei myönnä apurahaa samalle henkilölle useamman kerran. Suurin mahdollinen apuraha on 800 €.

Täytä alla oleva hakemuslomake huolellisesti. Kuvaa opintojesi sisältö, miten pitkälle olet edennyt opinnoissasi ja miten paljon sinulla on opintoja jäljellä. Kuvaa taloudellinen tilanteesi (myös avio-/avopuolisosi) ja anna mahdolliset muut oleelliset tiedot hakua varten. Liitä hakemukseesi sähköpostitse läsnäolotodistus tai opintorekisteriote sekä muut liitteet, esim. suositukset tai tietoa aiemmin myönnetyistä apurahoista.

Emme käsittele hakemuksia, joita hakuajan umpeuduttua ei ole täydennetty läsnäolotodistuksella tai opintorekisteriotteella. Emme myöskään käsittele hakemuksia, jotka on jätetty hakuajan ulkopuolella.

Vuoden 2020 hakuaika on päättynyt. Seuraava hakuaika on 1.2. – 31.3.2021.

Sähköpostiosoite:  fannypalmen@gmail.com

Fanny Palméns fond

Fonden har som syfte att genom stipendier befrämja kvinnors utbildning till yrke eller allmännyttig verksamhet i Finland. Stipendier beviljas för en första yrkes- eller högskoleexamen i Finland (inklusive magisterstudier), men inte för fortsättningsstudier. Stipendium för en studie- eller praktikperiod utomlands kan beviljas bara om motsvarande utbildning inte finns i Finland.  I regel beviljas inte stipendium till samma person fler gånger. Det högsta möjliga stipendiebeloppet är 800 €.

Fyll noggrant i nedanstående ansökningsformulär. Beskriv studiernas innehåll, hur långt du kommit och hur mycket du har kvar. Beskriv din ekonomiska situation och ge eventuell annan relevant information. Bifoga per e-post närvarointyg eller studieregisterutdrag och eventuella andra bilagor, t.ex. referenser eller uppgifter om tidigare beviljade stipendier.

Vi behandlar inte ansökningar som saknar närvarointyg eller studieregisterutdrag vid utgången av ansökningstiden. Vi behandlar inte heller ansökningar som skickats in utanför ansökningstiden.

Årets ansökningstiden är avslutad. Följande ansökningstid är 1.2 – 31.3.2021.

                                                                          E-post:  fannypalmen@gmail.com