Fanny Palménin rahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää naisten valmistumista ammattiin tai yleishyödylliseen toimintaan Suomessa. Apurahoja jaetaan ensimmäistä ammatti- tai korkeakoulututkintoa varten Suomessa (mukaanlukien maisterintason tutkinto), mutta siis ei jatko-opintoihin. Apurahaa ulkomaan opinto- tai harjoittelujaksoa varten jaetaan vain mikäli vastaavaa koulutusta ei ole Suomessa saatavissa. Apurahaa ei myönnetä tavanomaisiin elinkustannuksiin muutoin kuin erityisistä syistä. Pääsääntöisesti rahasto ei myönnä apurahaa samalle henkilölle useamman kerran. Suurin mahdollinen apuraha on 800€.

Täytä huolellisesti alla oleva hakemuslomake. Kuvaa opintojesi sisältö, miten pitkälle olet edennyt opinnoissasi ja miten paljon sinulla on opintoja jäljellä. Kuvaa taloudellinen tilanteesi (myös avio-/avopuolisosi) ja anna mahdolliset muut oleelliset tiedot hakua varten. Liitä hakemukseesi sähköpostitse läsnäolotodistus tai opintorekisteriote sekä muut mahdolliset liitteet, kuten esimerkiksi suositukset tai tietoa aiemmista myönnetyistä apurahoista. Hakemuksia joihin hakuajan umpeuduttua ei ole liitetty läsnäolotodistusta tai opintorekisteriotetta ei käsitellä.

Vuoden 2019 hakemukset käsiteltiin rahaston hallituksen kokouksessa 23.5. 29:lle hakijalle myönnettiin yhteensä 22 290 euroa. Seuraava hakemusaika on 1.2 – 31.3.2020.

 

Lähetä hakemus                                                         Sähköpostiosoite:  fannypalmen@gmail.com

Fanny Palméns fond

Fonden har som syfte att genom stipendier befrämja kvinnors utbildning till yrke eller allmännyttig verksamhet i Finland. Stipendium beviljas för en första yrkes- eller högskoleexamen i Finland (inklusive magisterstudier), men alltså inte för fortsättningsstudier. Understöd för en studie- eller praktikperiod utomlands kan beviljas endast om motsvarande utbildning inte kan fås i Finland. Understöd beviljas inte för normala levnadskostnader under studierna utan särskilda skäl. I regel beviljas inte stipendium till samma person fler gånger. Fonden beviljar stipendier på högst 800€.

Fyll noggrant i nedanstående ansökningsformulär. Beskriv studiernas innehåll, hur långt du kommit i dina studier och hur mycket du har kvar. Beskriv din ekonomiska situation (också makes/sambos) och ge eventuell annan relevant information. Bifoga per e-post närvarointyg eller studieregisterutdrag och eventuella övriga bilagor, t.ex. referenser eller uppgifter om tidigare beviljade stipendier. Ansökningar som saknar närvarointyg eller studieregisterutdrag vid utgången av ansökningstiden behandlas inte.

Ansökningarna år 2019 behandlades av styrelsen 23.5. 29 stipendier till ett belopp om totalt 22 290 euro beviljades. Nästa ansökningstid är 1.2 – 31.3.2020.

Skicka ansökan                                                                               E-post:  fannypalmen@gmail.com